Prevenció de la ceguessa per retinopatia diabètica. Desenvolupament d'un sistema d'ajut a la presa de decissions del metge d'atenció primària, de l'endocrí i l'educador en diabetes.

 • Reyes De Los Mozos, Mario (Principal Investigator)
 • Díez Martínez, Ana María (Investigator)
 • López Gálvez, Mª Isabel (Investigator)
 • Martinez Tajadura, Cristina (Investigator)
 • Ribas Xirgo, Lluis (Investigator)
 • Terés Terés, Lluís Antoni (Investigator)
 • Velilla Osés, Sara (Investigator)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Social Sciences