Preparem als futurs mestres d'anglès per adquirir competencies digitals docents i saber-les aplicar en les seves pràctiques: una tasca col·laborativa entre els docents de la universitat, els tutors de

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Arts and Humanities

Computer Science