Preparació i caracterització de membranes polimèriques enzimàtiques per a la separació, purificació i recuperació selectiva d'oligosacàrids d'hemicel·lulosa enllaçats a lignina

  • Palet Ballus, Cristina (Principal Investigator)
  • Gumí Caballero, Tània (Scholar)
  • Margineda De Godos, Jorge (Investigator)
  • Valiente Malmagro, Manuel (Investigator)
  • Daunert Armillas, Sylvia (Investigator)
  • Matsuura Matsuura, Takeshi (Investigator)
  • Montané Calaf, Daniel (Investigator)

Project Details

Description

There is not summary
StatusFinished
Effective start/end date1/12/021/12/05

Collaborative partners

  • (lead)
  • Universitat Rovira i Virgili (URV)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.