Posada a punt de tècniques per a la determinació de residus de fàrmacs en teixits procedents d'animals tractats que seran destinats al consum humà

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities