Polítiques públiques de la construcció de la pau: models de gestió de les crisis humanitàries en l'Antiguitat

  • Ñaco del Hoyo, Antoni (Principal Investigator)
  • Busquets Artigas, Salvador (Scholar)
  • Gomez Castro, Daniel (Scholar)
  • Antela Bernárdez, Borja (Investigator)
  • Arrayas Morales, Isaias (Investigator)
  • Cortadella Morral, Jordi (Investigator)
  • Nappo, Dario (Scholar)
  • Palomino, Jordi Vidal (Scholar)
  • Principal Ponce, Jordi (Researcher on contract)
  • lópez Sánchez, Fernando (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences

Earth and Planetary Sciences