Polímers funcionalitzats com fases reactives per a la construcció de sensors químics i biosensors de fibra òptica

  • Alegret Sanromà, Salvador (Principal Investigator)
  • Alonso Chamarro, Julian (Investigator)
  • Mendes Gil, Mª Helena (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Agricultural and Biological Sciences