Poblament de les valls Transversals entre la serra llarga i la Serra de Montclus (Alfarràs, al Sefrià, Castelló de Frarfanya, Os de Balaguer, Àger, Les avellanes i Santa ñinya, Camarasa, a la Noguera)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date11/11/0814/11/09

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.