periodisme per a fer visible la participació de les dones en els projectes de millora de barris subvencionats per la Generalitat de Catalunya: segona fase (2010)

  • Moreno Sarda, Amparo (Principal Investigator)
  • Aguilar Pérez, Juan Antonio (Investigator)
  • Corcoy Rius, Marta (Investigator)
  • Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date27/05/106/11/11

Funding

  • Institut Català de les Dones: €12,555.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.