Optimització del control visual i temporal de l'accció motora: influència de les variables de fluix òptic i de l'aprenentatge

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences