Optimització de la tècnica d'oxidació mitjançant microscòpia de sonda local per a la fabricació de dispositius electrònics nanomètrics

 • Pérez Murano, Francesc (Principal Investigator)
 • Borrise Nogue, Xavier (Researcher on contract)
 • Abadal Berini, Gabriel (Investigator)
 • Barniol Beumala, Nuria (Investigator)
 • García García, Ricardo (Collaborator)
 • Dagata, John A. (Investigator)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Engineering