Optimització de la producció d'una proteïna heterologa utilitzant fongs filamentosos en bioreactors a escala de laboratori

  • Casas Alvero, Carles (Principal Investigator)

Project Details

Description

Optimización de la producción de una proteína heteróloga usando hongos filamentosos en bioreactores a escala de laboratorio
StatusFinished
Effective start/end date3/03/953/03/96

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.