Optimització de la producció de llet mitjançant la modificació del maneig i les pautes d'alimentació del boví lleter: Efectes sobre la fermentació ruminal

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date13/12/0413/12/07

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.