Obtenció per dipòsit químic del vapor (CVD) i estudi tèrmic i estructural de capes amorfes i policristal.lines de Si1-xCx.

  • Mora Aznar, Maria Teresa (Principal Investigator)
  • El Felk, Zakia (Investigator)
  • El Souaidi, Mohamed (Investigator)
  • Hurtos Casals, Esther (Investigator)
  • Rodriguez Viejo, Javier (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy