OBJECTIU DEL PROJECTE ÉS FER UNA ANÀLISI COMPARATIVA DE LES DIFERENTS POLÍTIQUES QUE S'ESTAN APLICANT PER A LA CREACIÓ DE COOPERATIVES, I PODER MESURAR L'ÈXIT QUE HAN TINGUT.

  • Subirats Humet, Joan (Principal Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.