Noves estratègies de teràpia gènica per al tractament de la malaltia inflamatòria intestinal: la silenciació de l'expressió de TNF-alfa i la sobreexpressió d'interleuquina-10

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences