Nova tecnologia de la informació i canvi comunicatiu en les comunitats autònomes espanyoles

 • Murciano Martinez, Marcial (Principal Investigator)
 • Feliu García, Emilio (Investigator)
 • García Galindo, Juan Antonio (Investigator)
 • Martín Díez, María Antonia (Investigator)
 • Mingolarra Ibarzabal, José Antonio (Investigator)
 • Pousa Estévez, Xosé Ramón (Investigator)
 • Velazquez Garcia Talavera, Teresa (Investigator)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Social Sciences