Nous reptes per a la governabilitat de l'espai públic: la perspectiva de gènere en la percepció de seguretat i l'apropació de l'espai públic

  • Cruells López, Marta (Principal Investigator)
  • Aramburu Otazu, Miguel Javier (Investigator)
  • Coll Planas, Gerard (Investigator)
  • Iglesias Costa, Mariela (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available in this language
StatusFinished
Effective start/end date30/06/0830/06/09

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.