Nous materials semiconductors amb propietats específiques per a l'eliminació de contaminants i recuperació de metalls en medi aquós amb aprofitament de l'energia solar

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences