NETCASE: disseny d'un sistema de maquinari per a la gestió de serveis jurídics en xarxes transnacionals

  • Casanovas Romeu, Pompeu (Principal Investigator)
  • Villero Pi, Raquel (Collaborator)
  • Arenas Garcia, Rafael (Investigator)
  • Gardeñes Santiago, Miguel (Investigator)
  • Poblet Balcell, Marta (Investigator)
  • Ramos Romeu, Francisco (Investigator)
  • Urios Aparisi, M. Cristina (Investigator)
  • Coll Klimt, Esther (Collaborator)
  • Espada Gerlach, Alejandro (Collaborator)
  • Plaza Cervera, Enric (Investigator)

Project Details

Description

El projecte "Netcase": disseny d'un sistema de programari per a la gestió de servicos jurídics en xarxes transnacionals" té com objectiu central el disseny d'un programa informàtic per a la gestió de la demanda de serveis jurídics (casos) i el seu redirecció o derivació als membres de la xarxa (bufets locals en qualsevol punt de la mateixa) que millor puguin satisfer les necessitats d'aquella demanda. L'aplicació d'aquest programari de gestió permetrà: 1. oferir una primera resposta automàtica a les derivacions de casos (case forwarding) i formalitzar així el sistema de referències creuades de clients que constitueix la raó. 2. establir un sistema d'informació transparent a partir del com calcular amb criteris objectius la facturació global de la xarxa i les contribucions de cadascun dels seus membres. 3. donar una resposta àgil i ràpida a qualsevol client en qualsevol node dela xarxa, amb independència del punt d'origen de la demanda. 4. afavorir les economies d'escala i homogeneïtzar de la qualitat dels serveis jurídics de la xarxa. 5. afavorir la configurción de la imatge corporativa de les xarxes i el sistema de reputació.
StatusFinished
Effective start/end date28/04/0331/12/03

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.