Necessitats deformació a la Catalunya del futur (2030) i canvis necessaris al sistema de formació professionalreglat per cobrir-les, desenvolupat conjuntament a Universitat Autònoma de Barcelona i

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date17/04/1817/10/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.