Multidimensionalitat de la pobresa i polítiques a favor de la inclusió social. Espanya en el context Europeu.

 • Mercader Prats, Magdalena (Principal Investigator 2)
 • Ramos Morilla, Xavier (Principal Investigator)
 • Dinarès Quera, Montse (Scholar)
 • Jadotte , Evans (Scholar)
 • Poggi , Ambra (Scholar)
 • Ayllón Gatnau, Sara (Researcher on contract)
 • Serrano Mancilla, Alfredo (Researcher on contract)
 • Ayala Cañón, Luis (Investigator)
 • Cervini , Maria (Investigator)
 • Gradín Lago, Carlos (Investigator)
 • Roca Sagales, Josep Oriol (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities