Moduladors espacials de l'amplitud i de la fase: aplicació a la generació d'elements difractius i al processat d'imatges

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Chemistry

Physics