Moduladors espacials de l'amplitud i de la fase: aplicació a la generació d'elements difractius i al processat d'imatges

  • Campos Coloma, Juan Ignacio Pedro (Principal Investigator)
  • Moreno Soriano, Alfonso (Scholar)
  • Nicolás Román, Josep (Scholar)
  • López Coronado, Octavi (Researcher on contract)
  • Escalera Merino, Juan Carlos (Investigator)
  • Escalera Merino, Juan Carlos (Investigator)
  • Lemmi, Claudio (Investigator)
  • Márquez Ruiz, Andrés (Investigator)
  • Márquez Ruiz, Andrés (Investigator)
  • Yzuel Gimenez, Josefa (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy