Modulació de l'adrenoceptor alfa1 central i perifèric en la hipertensió experimental en rata (SHR): correlacions funcionals i bioquímiques

  • Badia Sancho, Albert (Principal Investigator)
  • Vila Calsina, Elisabet (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology