Modulació de la reactivitat glial i la funció de la medul·la espinal de la rata després de lesions traumàtiques i fotoquímica

  • Navarro Acebes, Xavier (Principal Investigator)
  • Ceballos Afán de Rivera, Dolores (Researcher on contract)
  • Garcia Alias, Guillermo (Researcher on contract)
  • Verdú Navarro, Enrique (Researcher on contract)
  • Cuadras Mas, Jordi (Investigator)
  • Forés Viñeta, Joaquim (Investigator)
  • Nieto Sampedro, Manuel (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology