Models Dinàmics Estocàstics: Nous Mètodes Computacionals amb Aplicacions a Economia del Medi Ambient i Organització Industrial

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science