Models de projecció de la identitat femenina en la literatura contemporània escrita en llengua anglesa i espanyola

  • Usandizaga Sainz, Aranzazu (Principal Investigator)
  • Pujolràs, Esther (Scholar)
  • Vilar i Mola, Narcís (Scholar)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts and Humanities