Modelització molecular de sistemes amb metalls de transició: aplicacions en química organometàl·lica i bioinorgànica, compostos d'alta nuclearitat i catàlisi homogènia

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds