Modelització de variables psicològiques del professor en contextos d'innovació educativa. Optimació de processos cognitius i motivacionals.

 • Genovard Rossello, Candid (Principal Investigator)
 • Castello Tarrida, Antoni (Investigator)
 • Gonzalez Gomez, Juan Pablo (Investigator)
 • Gonzalez Gomez, M.carlota (Investigator)
 • Gotzens Busquets, Concepció (Investigator)
 • Gotzens Busquets, Antònia Maria (Investigator)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Medicine & Life Sciences