Millora del perfil competencial personal, social i professional en els graus d'Educació infantil i d'Educació primària a través d'un nou models dels pràcticum basat en el compromís social de l'alumna

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences