Millora de la càrrega a distància de dispositius mòbils, mèdics i cotxes elèctrics amb metamaterials magnètics.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Physics