Millora de la càrrega a distància de dispositius mòbils, mèdics i cotxes elèctrics amb metamaterials magnètics.

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date30/07/1529/01/17

Collaborative partners

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (lead)

Funding

  • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR): €80,500.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.