Project Details

Description

El projecte que presentem consta de dues fases complementàries.
La primera, s’inicia amb una trobada d’especialistes en la Retirada,
l’exili i els camps francesos dels tres territoris de l’Euroregió, així
com també de la resta d’Espanya i França a la seu del líder a la
Fundació Carles Pi i Sunyer. Amb l’objectiu de posar en comú des
d’una òptica multidisciplinar en el territori euroregional temes com:
les línies d’investigació que s’estan duent a terme en l’actualitat,
les novetats en la historiografia, la nova documentació apareguda
sobre la temàtica, entre d’altres. Els resultats que s’obtinguin
d’aquest debat es publicaran en la seva totalitat en format paper i
online en la revista Dictatorships & Democracies, journal of History
and Culture. Una revista, que va néixer el 2013 i que compta en
l’actualitat amb una important difusió en el món acadèmic i
universitari.
Ja en la segona fase es posaran les bases per a la creació d’un
repositori de recerca de l’exili i els camps a l’Euroregió, que serà un
dels objectius finals de tot el nostre projecte, la seva construcció i
la seva posterior implementació en xarxa. Els i les especialistes que
hauran participat en la sessió de treball de la primera fase, seran
els encarregats d’omplir aquest repositori per tal que els estudiosos
i també la ciutadania en general, pugui cercar d'una manera
propera i àgil per uns descriptors que tinguin a veure amb la
temàtica. En aquest directori es podran localitzar: espais de
memòria, rutes de l'exili, descripció dels fons de documentació
d'arxius catalans, espanyols, francesos i de les Illes Balears,
cartografia de camps de concentració i de càstig, localització de
fons fotogràfics i audiovisuals, textos literaris d'exili de l’Euroregió,
per citar-ne alguns exemples. Aquest repositori esdevindrà una
eina de treball molt útil entre el món universitari i acadèmic, però
també es pretén que sigui una eina gratuïta de cerca i de treball a
l’abast de tota la ciutadania.
StatusNot started

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.