MediaKids: Aplicació mòbil per a la protecció dels menors i joves vers continguts lesius multimèdia.

  • Poblet Balcell, Marta (Principal Investigator)
  • Serrano Núñez, Ruben (Investigator)
  • Escoda, Marta Roca (Investigator)
  • Fuentes Hernández, Joan (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.