Mecanismes reguladors de les xarxes tròfiques microbianes en sistemes aquàtics.

  • Mas Gordi, Jordi (Principal Investigator)
  • Núñez Cardona, Mª Teresa (Scholar)
  • Morató Farreras, Jordi (Investigator)
  • Ortega Casamayor, Emilio (Investigator)
  • Sánchez, Olga (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology