Mecanismes moleculars de la interacció de la toxina tetànica amb receptors i sistemes de transducció associats

  • Aguilera Avila, Jose (Principal Investigator)
  • Gonzalez Sastre, Francesc (Collaborator)
  • Arque Bertran, Josep Maria (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences

Neuroscience

Immunology and Microbiology