Mecanismes implicats en la mort neuronal necròtica i/o apoptòtica associada a hipoxia/hipoglucemia: estudi del paper de la histamina i de la ceramida

  • Rodriguez Alvarez, Jose (Principal Investigator)
  • Blanco Fernández, Isaac (Investigator)
  • Gil Giro, Carles (Investigator)
  • Lluch Bergada, Monica (Investigator)
  • Sabrià Pau, Josefa (Investigator)
  • Sentis Vilalta, Margarita (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences