Mecanismes de l'acció moduladora dels lípids de la dieta sobre el càncer de mama experimental: influència sobre la funció de gens implicats en proliferació/diferenciació cel·lular

  • Escrich Escriche, Eduard (Principal Investigator)
  • Garcia De La Cruz, Gemma (Researcher on contract)
  • Moral Cabrera, Raquel (Researcher on contract)
  • Solanas Garcia, Montserrat (Investigator)
  • Colomer Bosch, Ramon (Investigator)
  • Costa Trachsel, Irmgard (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology