Materialització documental de les relacions de grecs i romans amb les poblacions dels seus entorns respectius.

  • Santiago Alvarez, Rosa Araceli (Principal Investigator)
  • Barreda Pascual, Maria Adela (Scholar)
  • Hernandez Fernandez, Juan Sebastian (Scholar)
  • Peña Gimeno, María José (Investigator)
  • Rodríguez Sadurní, Privat (Investigator)
  • Varias Garcia, Carlos (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities