Manipulació, comunicació i emergència del símbol. Estudi comparat de nens normals i amb trastorns de desenvolupament

 • Perinat Maceres, Adolfo (Principal Investigator)
 • Costas Moragas, Carme (Investigator)
 • Lalueza Sazatornil, Jose Luis (Investigator)
 • Canals i Casas, Ramón (Investigator)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Social Sciences

  Psychology