Més enllà de la focalització: educació, desenvolupament i lluita contra la pobresa al con sud. Anàlisi de les aplicacions de la nova agenda política global a la regió

Project Details

Description

Not available
StatusFinished
Effective start/end date13/12/0513/12/08

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.