L'impacte del túnel sota el Canal de la Mànega sobre la localització de l'activitat industrial

  • Martínez Giralt, Xavier (Principal Investigator)
  • Barros, Pedro P. (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities