L'evolució recent del rol de la dona en les activitats agràries: estudi comparatiu entre Espanya i Gran Bretanya

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences