L'estudi de \i la doble presència\i0 femenina: Una aposta per la conciliació de la vida laboral i vida familiar

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance