L'escolarització de l'alumnat d'origen immigrat en el primer cicle d'educació infantil: potencialitats com a factor d'integració i de cohesió social

  • Subirats Humet, Joan (Principal Investigator)
  • Alegre Canosa, Miguel Ángel (Scholar)
  • Benito Perez, Ricard (Investigator)
  • Gallego Calderon, Raquel (Investigator)
  • Gonzalez Motos, Sheila (Investigator)
  • González Balletbó, Isaac (Investigator)
  • Collet Sabé, Jordi (Investigator)
  • Tort Bardolet, Antoni (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.