L'escolarització de l'alumnat d'origen immigrat en el primer cicle d'educació infantil: potencialitats com a factor d'integració i de cohesió social

Project Details

Description

Summary not available.
StatusFinished
Effective start/end date3/02/083/02/09

Funding

  • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: €11,851.00

Fingerprint Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.