Les noves sinergies entre televisió i esport en la societat actual. Un cas d'estudi sobre les noves relacions entre el sistema audiovisual, les tecnologies de la informació, les cultures populars i le

 • Moragas Spa, Miguel de (Principal Investigator)
 • Jones Solerno, Daniel Esteban (Investigator)
 • Llines Soler, Montserrat (Investigator)
 • López López, Bernat (Investigator)
 • Massanes Vilaplana, Joan (Investigator)
 • Carroggio Guerín, Marc (Investigator)
 • Civil Serra, Marta (Investigator)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Social Sciences

  Psychology

  Medicine and Dentistry