Les mutilacions genitals i els matrimonis forçats com noves formes de vulneracions dels drets de les dones a Catalunya.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences