Les dones immigrants amb fills al seu càrrec. Detecció de necessitats en l'àmbit d'acció de les polítiques familiars i de les polítiques de salut

  • Parella Rubio, Sonia (Principal Investigator)
  • Samper Sierra, Sarai (Scholar)
  • Lurbe Puerto, Katia (Investigator)
  • Sole Puig, Luisa Carlota (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences