Les competències de lectura per adquirir coneixements científics, en diferents contextos

 • Izquierdo Aymerich, Mercè (Principal Investigator)
 • Aliberas Aymí, Joan (Investigator)
 • Custodio Fitó, Enric (Investigator)
 • Espinet Blanch, Maria (Investigator)
 • Estaña Viver, Josep Lluís (Investigator)
 • Esteve, Carme Perseguer (Investigator)
 • Marba Tallada, Anna (Investigator)
 • Marquez Bargallo, Concepcio (Investigator)
 • Prat Pla, Àngels (Investigator)
 • Roca Tort, Montserrat (Investigator)
 • Sardà Jorge, Anna (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available in this language
StatusFinished
Effective start/end date19/04/0719/04/08

Funding

 • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: €4,800.00

Fingerprint Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.